Svatohorská pouť   17.-18.7.2010

kaple Panny Marie Zbraslavské Panna Maria Zbraslavská


Praha Zbraslav nad konečnou zastávkou městského autobusu Baně stojí kaplička Panny Marie Zbraslavské (volné pojetí dle gotického vzoru), zde začínáme pouť

tonoucí na pouti tonoucí na pouti


roku 1739 prám se svatohorskými poutníky u Zbraslavi na koly narazil, poustevník Svatohorskou rodičku o pomoc vzýval a jakoliv velkou vodou do největší hlubiny nesen byl, přece jemu i všem spomoženo bylo, a žádný se neutopil, za to dobrodiní Bohu a Rodičce Boží díky slušné vzdávajíce, velice je vychvalovali

roku 1690 sedlo nmoho svatohorských poutníků na prám a tak skoro všichni pod vodu přišli, zvláště mladí a ti, kteří zavazadla měli na zádech, jeden z Tovaryšstva Ježíšova napomínal je, aby Svatohorskou Rodičku Boží důvěrně vzývali, hle všickni jako jedním hlasem k milostivé Pomocnici Svatohorské důvěrně o pomoc volali, a zakusili zvláštní její záštity, takže všickni šťastně na břeh se dostali a ani jedno dítko nezahynulo k podivení všech, kteří je viděli

SUB TUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUS, pod ochranu Tvou se utíkáme

Ježíš s učedníky, Jíloviště
Černolice, prsť od Zborova Malá Svatá Hora
Jíloviště, obraz Ježíše s učedníky

<< Černolice, prázdná schránka, ve které bývala uložena prsť, dle různých zdrojů z různých bojišť i válek

Malá Svatá Hora, jsme přibližně v polovině >>

Panna Maria Svatohorská Mše svatá


Mše svatá v lese u Voznice

<< Panna Maria Svatohorská v kapli na Malé Svaté Hoře

kříž u Malé Bukové kaplička v lesích u Trhových Dušníků
<< kamenný kříž u Malé Bukovélidová kaplička v lesích u Trhových Dušníků >>níže cíl cesty Příbram mariánské poutní místo Svatá Hora

Svatá Hora
Svatá Hora, Svatováclavský dub Svatá Hora, studánka Svatováclavský dub, 25 m vysoko čním k nebi modrému, 516 cm silný jsem ve svém objemu, od dob Karla, Otce vlasti, nesu české země radosti i strasti

Mariánská studánka, vykopána r. 1634 poustevníkem Janem Procházkou

Svatá Hora
Panna Maria Svatohorská kaple duší v očistci

<< Panna Maria Svatohorská
nástěnná malba z kaple duší v očistci >>
smrt a soud (níže), vyobrazení z téže kaple

kaple duší v očistci kaple duší v očistci

Svatá Hora

první kapli ke cti Panny Marie vystavěl na Svaté Hoře rytíř Malovec roku 1260 z vděčnosti, když jej uchránila před pronásledujícími loupežníky

Svatá Hora svatohorské schody

svatohorské schodyambity a kryté svatohorské schody vedoucí do města, pouť končímapa zpět na minulou stránku
zpět na úvodní stránku