Kačák II   8.-11.5.2008

foto foto


na přítoku Kačáku, na Švarcavě, dosud stojí Kalivodův a Suchý mlýn, pojmenování je zvoleno podle nedostatku vody v potoce, proto musela být zadržována v rybnících a pouštěna s větším průtokem v době mletí (rybník se Suchým mlýnem na historické fotografii níže)

foto

foto foto


posledním mlýnem na Švarcavě je Nový (Nebeský) mlýn dnes opuštěný, Honza stojící u mlecího kamene ukazuje mlynářský znak

foto
<< Červený mlýn na Kačáku

Pověst o mlynářském znaku:

Léta 1116 Štěpán II., král uherský, vyjednával na mezích uherských o věčném pokoji s Vladislavem I., knížetem českým. Když rokování již půl hodiny trvalo přišla pověst, že se vojska bijí. Kníže přiblíživ se k vojsku viděl, že ono počíná umdlévati a utíkati. Vtom mezi Čechy jeden muž v bílé sukni na Čechy křičel: "Zastavte se, zastavte se!" Sám pak mezi Uhry svým mečem silně je porážel, některé na půli přetínal, až do článkův krví se brodil. Čechové obrátivše se na Uhry tak mužně je poráželi, že ti do utíkání se dali a své stany v ležení cele opustíce do Uher utíkali. Po tom šťastném vítězství tázal se Vladislav kníže svých rytířů, kdo jest ten, který tak mužně Uhry porážel. I řekli mu: "Jest Jiří, mlynář z Doupova!" I poručil ho před sebe přivésti a sedě na pařezu povstal proti němu a vztáhl ruku svou k němu, který, chtěje knížeti také své ruky podati, otřel ji o svou utáhlou bílou sukni (neboť v té bitvě byly jemu u pravé ruky tři prsty uťaty), a tím na té své sukni udělal tři krvavé čáry, a ji knížeti podav, hluboko se uklonil. I řekl jemu Vladislav: "Děkování měj, ctný hrdino, tys nás všechny velké hanby dnes zbavil, tys naše životy zachoval, tys nás uherským zbožím obohatil!" A obrátiv se k Soběslavovi, bratru svému, řekl: "Jaké znamení tak slavného vítězství dáme tomuto muži statečnému?" Odpověděl Soběslav: "Což jiného nežli tři čáry červené v bílém štítu, jaké on sám učinil na své sukni!" I řekl k mlynáři Vladislav: "Ty i tvoje děti, jich potomci při věcech válečných budou tohoto znamení užívati!" A vyňav meč svůj, udeřil ho třikráte v šíji řka: "Zdráv buď statečný rytíři!" To pověděv, dal mu pás a ustanovil ho správcem města Žatce i celého kraje žateckého.   [Kráceno dle kroniky Františka Jana Beckovského]

V levé polovině mlynářského znaku je vyobrazeno palečné kolo (kolo umístěné na hlavní hřídeli společně s vodním kolem a opatřené ozubením - palci zapadajícími do kladnice neboli lucerny jenž otáčela horním mlýnským kamenem - běhounem). Nad palečným kolem je vyobrazeno rozevřené kružidlo.

foto foto foto

foto vlevo výše šťavel kyselý, vpravo výše pomněnka rolní

uprostřed výše a vlevo vlaštovičník větší (semena s bílým dužnatým jedlým přívěskem, bohatým na olej a bílkoviny, tzv. masíčkem - karunkulou, jsou zanášena mravenci do mraveniště, poté co masíčko snědí vyhodí semeno ven, myrmekochorie - rozšiřování semen mravenci, foto vlevo 13.6.2008)

foto foto


Kyšický (Šmídův) a Dědkův mlýn na Kačáku

foto Markův nebo též Bočkův mlýn
u Podkozí mlel až do roku 1951, kdy stát mlynářskou živnost zrušil. Poslední vyučený mlynář Karel Boček dosud žije a věnuje se propagaci mlynářství u nás.

foto

foto foto


přestavěný horní Podkozský mlýn, dnes Relax

foto foto


přestavěný dolní Podkozský mlýn, dnes A RYBA Z

foto foto


Kalousův a přestavěný Konvalinkův mlýn

mlýny Kačák I   III   IV   V       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku