40. sčítání netopýrů, lom Mořina - Amerika   31.1.2008 foto

foto foto

foto foto


Barbastella barbastellus, netopýr černý

foto foto


Malá Amerika - nasvícení hlavní štoly okny

Malá Amerika - Andělské schody >>

foto foto


Malá Amerika - vrátek a šachta

foto foto

foto foto


Myotis myotis, netopýr velký

Hagenova studánka >>

..... Po chvíli odbočili do užší štoly, kde měla být studánka. V tu chvíli proti nim za hlasitého tlukotu křídel vyrazilo několik netopýrů.
"Fuj, to jsem se lekl," vyjádřil všeobecný pocit Joe.
Bojácně se vydali na další cestu. Ve svitu pochodní se za okamžik ukázala studánka, vlastně prohlubeň u stěny, kde se shromažďovala voda, kapající ze stropu. Nad ní visel veliký plechový kotouč a vedle něj železná tyč.
"Na co to asi bylo," napadlo Peta. A zatím, co Tony nabíral vodu, sundal ze stěny tyč, potěžkal ji v ruce a náhle mu to bylo jasné. Na zkoušku udeřil jemně do kotouče. Ozval se krásný, čistý, kovový tón. Druzí dva sebou škubli.
"Co to děláš?" ozval se Tony.
"Tímhle se asi svolávali permoníci," řekl nadšeně Pet, "co když tu ještě nějaký je?" a třikrát udeřil vší silou do gongu. Jasné zazvonění se neslo do daleka, vracelo se slabou ozvěnou, až kdesi v neznámu zaniklo.
"Co blázníš, co když někdo přijde!" vyjekl Joe.
"Jo, leda duch tvojí babičky," rozesmál se Pet, ale úsměv mu zmrzl na rtech.
V dáli se ze tmy ozvaly pravidelné údery kroků. Bláto čvachtalo a kameny skřípěly pod nohama někoho, kdo se k nim rychle blížil. Joe s Tonym začali pomalu couvat, když se kroky nedaleko nich zastavily. Na chvilku zavládlo hrobové ticho.
"UAÁÁÁÁ!!!" příšerný skřek se náhle přivalil chodbou a s hromovou ozvěnou se odrážel ze všech stran.
Joe s Tonym už na nic nečekali a s vytřeštěnýma očima se dali na šílený úprk směrem k šachtě.
"Počkejte!" zařval Pet, "dělají si z nás srandu!"
Sehnul se pro pochodeň ležící na zemi a vyrazil dopředu.
Druzí dva se zatím spouštěli po laně do šachty tak rychle, že si rozedřeli ruce do krve. Dole se srazili se svými znepokojenými kamarády. Až sem totiž dolehl ten strašlivý řev.
"Kde je Pet?" křikl na ně Billy.
"Ne, nevím," vzlykl Joe a klesl na zem.
Tony hleděl před sebe široce rozevřenýma očima a zdálo se, že vůbec nic nevnímá.
Billy podal Fredovi jednu zapálenou větev a s druhou začal šplhat po laně vzhůru. Sotva stanul nahoře, přimáčkl se zády ke zdi a z pouzdra na opasku vytáhl dýku. Za okamžik se ze šachty vynořil Fred. Ve štolách bylo ticho. Pomalu se plížili podél stěn, až narazili na odbočku ke studánce. Nikde nikdo. Úplné ticho rušilo jen syčení pochodní.
"Pete!" zařval Bill do štoly.
A tu z dáli zaslechli smích.
"Blbec," ulevil si Fred a dali se do běhu.
Když probíhali okolo studánky, znovu před sebou uslyšeli smích. Po chvíli doběhli až na konec chodby a zaraženě se zastavili. Nikdo tam nebyl. Chvilku se zmateně rozhlíželi a pak se začali vracet. Bedlivě pozorovali stěny, jestli tu neodbočuje nějaká chodba. Nebyla tam. Došli až ke studánce, když Fred zpozoroval na zemi něco lesklého. Sehnul se a z bláta vytáhl vojenský bajonet. Otřel ho do rukávu a přiblížil pochodeň. Na čepeli spatřil staré německé heslo: GOTT MIT UNS. Na druhé straně se v čadivé záři plamenů zalesklo jediné slovo, spíše jméno: HAGEN.
"Vidíš to?" otázal se přes rameno Billyho.
Ten ho však nevnímal. S hrůzou rozevřenýma očima se díval do studánky, jejíž voda byla rudě zbarvena krví.

převzato z pověstí Ameriky

foto foto


Myotis myotis, netopýr velký (obr. výše i níže)

foto foto

mapa

 počty nalezených netopýrů ve štolách Ameriky
 hlavní štola od závodu Mořina na západ včetně odboček:

     183 MM Myotis myotis, netopýr velký
     32 MD Myotis daubentonii, netopýr vodní
      1 MN Myotis nattereri, netopýr řasnatý
      1 ME Myotis emarginatus, netopýr brvitý
      4 ES Eptesicus serotinus, netopýr večerní
      6 PA Plecotus auritus, netopýr ušatý
      1 PS Plecotus austriacus, netopýr dlouhouchý
     39 BB Barbastella barbastellus, netopýr černý
      5 RH Rhinolophus hipposideros, vrápenec malý
     ---
 celkem 272 netopýrů

foto foto

foto


Plecotus auritus, netopýr ušatý

foto foto


zpět na úvodní stránku