1. výlet Institutu svatého Josefa
Alkazar, Tetín I   12.1.2008 foto

účastníci výpravy před podzemím lomu Alkazar

foto foto


malí horolezci a Myotis myotis, netopýr velký, dobře vykrmený na zimu

foto << Rhinolophus hipposideros, vrápenec malý, zahalený křídly v průběhu zimního spánku

foto


střapec vzájemně se zahřívajících netopýrů velkých

foto foto


ze hry "na Hagena" (orientace pomocí hmatu) a Barbastella barbastellus, netopýr černý se srostlýma ušima

ještě jsme ve štolách viděli netopýra vodního, ale byl na kvalitní foto moc vysoko, zde jsou jeho fotografie z Divoké Šárky

netopýři z loňské výpravy na Alkazar

cesta do Tetína vedla okolo tetínského lomu, kde se ve spraších vyskytují cicváry, foto zde

Podle Kroniky velkopolské je rodokmen Slovanů odvozen od biblického Jávána, syna Jáfetova, syna Noemova. Pravlast Panonie má název odvozen od svého vládce, Pána, který měl tři syny Lecha, Rusa a Čecha. Hájek z Libočan datuje příchod Lecha a Čecha na rok L.P. 644, nebo 5843 od stvoření světa. Bratři se vydali do země Bohemia nazvané podle boha. Čech zůstává v kraji Řípu a země je po něm pojmenovaná.

Alois Jirásek k tomu dodává:
„Dokud vojvoda Čech vládl, panovaly všude řád a kázeň. Lidé byli poctiví a mezi sebou věrní. U chlévů neměli závor a dveří nezamýkali. Žádného zločinu téže nevážili nežli krádeže a loupeže. Bylť každý v rodu opatřen, a chudým stal se jenom ten, jenž nechtěje pracovati, byl vyobcován.“

Vojvoda Čech umírá roku 661 a je pohřben ve Ctiněvsi. Lid osiřelý kazil se a právo hynulo. Poselstvo žádá Lecha v Kouřimi aby převzal vládu nad Čechy, ale ten odmítá. Po 9 letech si Češi volí za správce moudrého soudce Kroka, kterého jim Lech doporučil.

„Krok pak českou zemí vládl, ji všecku soudil a moudrosti učil. Jse vojvodou, sídlil na Budči. Za něho tu byla škola, v níž učil bohoslužbě, starým zpěvům i věštbám a kouzlům. Tehda měli kouzelnictví za největší umění, a toho za vzácného a bohu milého, kdo se mohl honositi větším duchem. I moudrý Krok nazíral myslí v temno věků.“

Krok měl tři dcery Kazi, Tetu a Libuši.

„Teta, která dle jména svého vystavěla Tetín, hrad velice pevný na vrchu příkré skály nad řekou Mží. Bojíc se bohů a běsů, zaváděla obřady k jejich poctě, učila lid se jim klanět a rozličné oběti činiti. Sama pak často vstupovala na horu Pohled nad Tetínem na západ slunce a tu k mračné modle postavené na skále pod starými duby se modlila a často tu oběť zažehovala za dne i v teskný soumrak.“

mapa << Vrch Pohled, dnes nazývaný Damil, stojí 1 km západně od Tetína.
V blízkosti jeho jezírka možná kdysi stávala modla kněžny Tety Limba.

foto

zámek v Tetíně s hodinami hrajícími píseň "Nad Berounkou pod Tetínem"

Nad Berounkou pod Tetínem
růže již se červená
vedle stráně tam s vojínem
dlí panenka blažená.

Jak nad námi tam ta skála
dí vojín roztouženě
tak i má je láska stálá
věř mi děvče růžené.

Nevěř, nevěř, slib klamává
ptáček z lípy zapěje
skála též se rozpadává
vírou roste naděje.

hudbo hraj!

Však hlavičkou děvče kroutí
ptáčka smíchem odbývá
můj milý mne nezarmoutí
tvoje píseň je lživá.

Ptáček přece pravdu zpíval
skála v stráň se rozpadá
květ do proudu snáší příval
kvapně hyne stráň mladá.

Zvadla růže pod Tetínem
kdož se ujme poupěte?
Zvadne poupě chladným stínem
škoda ho i děvčete.

foto románský kostel sv. Kateřiny a barokní kostel sv. Ludmily s kamenem, na kterém byla sv. Ludmila po krátkém pobytu na Tetíně (únor - září) v noci z 15. na 16. září 921 uškrcena vrahy najatými její snachou Drahomírou >>

foto


<< Kostel sv. Jana Nepomuckého, prvděpodobně stojící v místech domu kde přebývala sv. Ludmila (občas i se svými vnuky sv. Václavem a Boleslavem) a kde byla i zavražděna

Votivní (děkovný) kříž od benediktina Vojtěcha Cassanovy. Kříž zde umístil jako výraz vděčnosti Bohu, že po zrušení benediktinského řádu Josefem II. nebyl přemístěn. Než nastal den, kdy měl odejít i on, proticírkevně smýšlející Josef II. zemřel.

foto foto


zbytek věže tetínského hradu ze 13. století
hrob V. Cassanovy před vstupem do kostela sv. Jana Nepomuckého >>


slunce nad Českým krasem zapadá, scházíme zledovatělou cestou k Berounu na vlak, výlet končí, příští se uskuteční, dá li Bůh, za měsíc

foto


Tetín II   výlet na stránkách foto
zpět na minulou stránku   zpět na úvodní stránku