Dolní Dobrouč, Česká Třebová, Ujčov   3. - 11.8.2007

foto foto zvony ve věži kostela sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči


sv. Mikuláš z roku 1538 vlevo


Panna Maria vpravo nahoře


sv. Antonín vpravo dole


Když obec kupovala první zvon, scházel jí do celého obnosu jeden stříbrný dvacetník. Nikde v celé obci ho nemohli sehnat. Posléze zašli do Cejnarova statku, kde tehdy hospodařila zámožnější selka, a prosili ji, aby jim dodala scházející peníz, že jí dají za náhradu pozemek "Nivu". Niva byla obecní pastvina pod jejím statkem zarostlá křovím.
     Selka však také neměla mnoho peněz a proto jim nabídla kvočnu s kuřaty, kterou vděčně od ní přijali a ve městě prodali. Potom teprve zvon zaplatili a přivezli.
foto foto foto Byl pokřtěn jménem Prokop a je dodnes na věži kostela.
     Ve světové válce při rekvírování zvonů byl eráru odevzdán jiný zvon, nový; starý památný sv. Prokop byl několika sousedy tajně sňat a uschován. Tak si ho sami občané zachránili.
     (z knihy Na besedě, Ústí nad Orlicí 1928)

<< vyobrazení sv. Mikuláše, sv. Antonína a Panny Marie na zvonech


foto << vydatný pramen Javorka v České Třebové

Nad Javorkou zvedá se kulatý Robův kopec. Má jméno po bývalém majiteli Robovi. Chudý harfeník Marek oběsil se tu na struně. V Robově kopci jest jezero, z něhož Javorka dostává vodu. Kdyby se stalo a jezero se provalilo, zatopilo by celou Třebovou.
     Před dávnými časy pramen vody ve studni Javorce přestal se z vývařiska vyvářet a studna vyprahla. Všem bylo divno, jak se to mohlo stát? Proč a kam se voda ztratila? Někteří hádali na nějakého čaroděje, který se na Třebové mstí pro něco, jiní zase mínili, to že je pánbu trestá za jejich hříchy a bezbožnost. Nic neprospěla procesí ani prosby, ani svěcení a žehnání. Voda byla pryč.
     Jednou sem přišlo nevinné děvčátko prosit za vodu. Klečíc, modlilo se z modlitební knížky a když zdvihlo oči, seděl před ní nad studnou šedivý stařeček. Kýval na ní ařekl: "Jdi domů a řekni lidem, aby odvalili kámen prostřed studně, studnu aby vyčistili a vysvětili a potom že vodu dostanou." Dopověděv to stařeček zmizel.
     Děvčátko vypravovalo rodičům co vidělo a slyšelo, rodiče to rozpovídali sousedům. Sousedé a mnoho lidí s nimi se sebralo, odvalili kámen ve studni a pod ním našli prý hlavu oběšencovu. To kdož ví, jak se tam dostala. Hlavu odnesli a zakopali a studnu vyčistili. Pak přišli v procesí, modlili se a po té kněz studnu vysvětil. A hned se ukázala voda. To bylo radosti! Od té doby každý rok v prosebných dnech, když tudy jde procesí na Hory, sestoupí kněz ke studni, pomodlí se nad ní a svěcenou vodou ji pokropí.
     (z knihy Na besedě, Ústí nad Orlicí 1928)

foto

foto pramen a kaple Panny Marie na Horách nad Českou Třebovou


V lese na Horách dělali drvaři dříví. Jednomu z nich při sekání objevil se na štěpině obraz P. Marie. Ale v té rychlosti jak sekal, obraz přesekl.

Týž obraz objevoval se mu na každé štěpině, ať sekal, kde sekal. Zpráva o tom rozlétla se po celé zdejší krajině.
     když pak jakýsi mrzák chromý v pramenu pod obrazem se umyv, náhle ozdravěl, takže berel zde na památku zůstaviv, zdráv odtud odešel, úcta k obrazu i návštěva stoupla nebývale. Ne za dlouho stála tu dřevěná kaplička a bouda pro koupele. Později prý tu zařídili lázně, kdy - se neví. Ale v městských knihách prý jest poznamenáno, že již před třemi sty léty lázeňskému na Horách se nařizovalo lázně každý rok hned po sv. Matěji vytápěti.
     V dolech jest několik pramenů se slabou příchutí minerální. Jeden z nich zove se "Hladová studánka".
     O umístění obrazu různě se vypráví. Že zprvu byl zavěšen na stromě nad studánkou jest samozřejmo. Potom, když dub skáceli, pověsili obraz na kůl. Než vysvětili zděnou kapli, vyvěšen byl obraz na způsob jakéhos oltáříka nad studánkou. foto Dva andělé stáli po stranách a drželi obraz. Nad tím byla stříška. To vše bylo ze dřeva.
     Zděná kaple, či kostelíček Horský, jest již po druhé zřízena. Po prvé vystavěna byla z darů. Sešlo prý se tolik peněz, že by za ně byl postavil klášter, jenže mnoho z těchto peněz všelijak prý se ztratilo. Nynější kaple byla vystavěna nákladem obce r. 1880.
     (z knihy Na besedě, Ústí nad Orlicí 1928)

kříž za Horákovou kaplí u Dolní Dobrouče >>

Na tom místě pásl kdysi pasák husy. Přepadli jej tři zloději. Chtěli mu husy ukrást. Hoch se dal do křiku. Jeden ze zlodějů chtěl jej na věky umlčet. Střelil po něm a postřelil jej. Hoch teprve volal o pomoc. Zloději ze strachu, aby nebyli chyceni nebo poznáni, prchli. Na památku té události postavili tam kříž. Vzadu jest na něm vyryt kalich.
     (z knihy Na besedě, Ústí nad Orlicí 1928)

foto

už jedou - dámská koloběžková skupina vyráží z Ujčova na Pernštejn

foto << hrad Pernštejn

foto


obilní sekačka u Lískovce >>

foto deformovaná rula a migmatit mezi Ujčovem a Lískovcem

foto


Pernštejn z dálky     zpět na úvodní stránku