Chocerady - Sázava 12.5.2007

foto foto << křížek mezi památnými lípami nedaleko Hradových Střimelic

Kaplička sv. Prokopa na Krkavčích skalách s kopií zázračného obrazu z klášterního kostela při bývalé cestě ze Sázavy do Prahy. Tudy byly převezeny roku 1588 ostatky sv. Prokopa do Prahy. Cesta podél řeky byla zbudována až počátkem 20. století. >>


foto << sv. Prokop vyhání démony z jeskyně, sv. Prokop oře s čertem brázdu

foto


detail zázračného obrazu v klášterním kostele, na kterém sv. Prokop otevírá oči, poslední zázrak byl prý zaznamenán v červenci 2006 >>

foto << socha sv. Prokopa, nyní s uraženou hlavou, je umístěna dle tradice nad jeskyní, kterou obýval

foto

יהוה

jméno Boží napsáno hebrejsky, s ulámanými nožičkami, nad svatostánkem hlavního oltáře v klášterním kostele, níže je nápis uveden tak jak má vypadat

foto

Na nádvoří kláštera stávala ještě loni socha sv. Prokopa. Protože se k soše váže text, který byl umístěný na nástěnce u vchodu do kostela připojuji jeho opis:

Drahý poutníku,
Stojíš na posvátné půdě, kde vedl duchovní boj víry velký český světec a divotvůrce svatý Prokop. Přibližně na místě, kde dnes na nádvoří stojí jeho socha, se stal zázrak vzkříšení mrtvého muže, který se utopil v řece Sázavě. Světec mu znamením kříže a modlitbou víry vyprosil navrácení života.

Atributy sv. Prokopa:
1. Cyrilometodějský (dvojitý) kříž připomíná, že sv. Prokop byl na Sázavě obnovitelem duchovního odkazu sv. Cyrila a Metoděje (staroslověnská liturgie).
2. Ďábel na řetězu symbolizuje duchovní boj a vítězství sv. Prokopa nad silami temna. V prostoru nádvoří, zahrady, chrámu a místa jeho hrobu (krypta) se stalo mnoho zázračných uzdravení a osvobození z různých znesvobodňujících závislostí. Tyto zázraky se děly i po jeho smrti a dějí se až dodnes.

Máš nějakou nemoc nebo problém, za kterým tušíš vliv zlé moci?
Pokud ano, pak:
1. Jdi k soše sv. Prokopa na nádvoří, uchop pravou rukou držadlo pluhu, levou kříž, který je řetězem spojen se sv. Prokopem. Na otázku Odříkáš se ducha zla? odpověz ODŘÍKÁM!
2. Potom jdi na zahradu k velkému kříži, dotkni se ho rukou nebo čelem a na otázku Přijímáš Ježíše Krista za svého Zachránce a Pána? odpověz PŘIJÍMÁM!
Co se stane?
Získáš to největší štěstí, pokoj a pravou svobodu, to po čem žízní tvá duše.
A co potom?
Až na tebe přijde jakákoliv těžká situace, tak si jen uvědom, co se stalo. Ty jsi se odřekl ducha zla! Ty jsi přijal Ježíše Krista! A to je duchovní realita. Když si to uvědomíš a budeš v tom ve víře stát, tak vždy dostaneš světlo a sílu k vítězství.
Toto ti tu na Sázavě vyprosil sv. Prokop!

výlety za pamětihodnostmi sv. Prokopa:   prastará cesta a zázračný obraz,   klášter, Vosovka, ostatky a kaplička pod Čertovou brázdou,   Chotouň a Čertova brázda,   příběh o čeledínovi Ondřejovi a kamenný kalich,   studánky a jeskyně,   lůžko,   Trucovna, Habrovka, kámen, Votočnice

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku