Václav Babinský, lotr mexický - Řepy   1.8.2006

foto foto


Babinského hrob na řepském vězeňském hřbitově a klášter s vězením, kde pracoval jako zahradník

Václav Babinský se narodil 20. 8. 1796, okolo roku 1830 zorganizoval loupeživou bandu, se kterou přepadávali pocestné a vykrádali obydlí, byl-li někdo přítomen, svázali jej a případně omráčili. Jedna žena zemřela na mrtvici z leknutí. 1832 byl zatčen a převezen do Prahy, ale po čtyřech měsících vazby se mu podařilo utéci. 1833 přepadl a usmrtil pláteníka osmi bodnými ranami nožem. 1835 byl opět zatčen a roku 1840 odsouzen ke dvaceti letům těžkého žaláře. Seděl na Špilberku a ve Valdicích (1841 - 1861), kde se často modlil růženec. Po propuštění se pobožného vězně ujaly řádové sestry a ubytovaly jej v Řepích u Prahy, kde část kláštera sloužila jako vězení pro ženy. Po pražských hospodách, za zaplacení útraty, vyprávěl "své" loupežnické historky, za 20 let vězení jich nasbíral dost. 1862 vyšly i knižně pod názvem: "Babinský, vůdce loupežníků v českých zemích." Zemřel v Ruzyni 1. 8. 1879.
O Babinském též zde.

volně zkráceno ze stránek muzea střední policejní školy MV v Brně:
http://www.spsmvbr.cz/cesky/os_stranky/jedlicka/muzeumzla/babinsky/babinsky.htm

Hornosázavská pahorkatina   11.-14.8.2006

foto foto << zřícenina hradu ze 13. století u obce Chlum

zvonička Na Dolečku u Hostkovic >>

_________________________________________________________________________________

foto foto

Kříž na hlavním oltáři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti (48 cm vysoký s podstavcem o průměru 8,5 cm) se během kázání i s podstavcem několikrát naklonil na jednu i druhou stranu. Těsně před tím, než k úkazu došlo, P. Jaroslav Toufar řekl: "Zde ve svatostánku je náš spasitel", ti co se podívali ke svatostánku pohyb viděli (19 účastníků bohoslužby ze cca 300), výkyv kříže byl 45°-50° na každou stranu, nejdříve vpravo, pak vlevo, pak opět vpravo a vlevo. Zastavil se uprostřed pootočen a nakloněn ke kazatelně. Těžiště kříže bylo posunuté mimo podstavec, stál pouze na svém místě, jinde padal. Úkaz se uskutečnil o 3. neděli adventní 11.12.1949. O Číhošť se začali zajímat věřící, zvědavci i StB. V sobotu 28.1.1950 byl Pater Toufar zatčen. Ve Valdicích proměnili za jeden měsíc zdravého a silného venkovského kněze v bezvládnou zkrvavenou trosku. 25.2.1950 onemocněl rozsáhlým zánětem pobřišnice následkem proděravění žaludku. StB potřebovala faráře živého - chtěli s ním natočit film "Běda tomu, skrze něhož..." pojednávající o úmyslné manipulaci s křížem. Pater byl odvezen do SANOPZu na operaci, kde ve večerních hodinách zemřel. Tělo bylo pohřbeno do společného hrobu na ďáblickém hřbitově.

Proticírkevní komunistické tažení pokračovalo v noci ze 13. na 14. dubna 1950, tehdy byly přepadeny mužské kláštery v celé republice a řeholníci odvezeni do sběrných klášterů. Jedním takovým byl i Hájek.

foto foto

u vchodu do kostela je uložena prsť z hrobu kněze - mučedníka Patera Josefa Toufara

jedna z posledních fotografií nástropní malby v číhošťském kostele, z důvodu poškození stropu bude stržena

foto hrob faráře Josefa Toufara na ďáblickém hřbitově v místech, kde byli tajně pohřbíváni lidé umučení a popravení komunisty v padesátých letech (foto 16.8.2006) >>

Kříž z hlavního oltáře byl vyšetřovateli odvezen, na bočních oltářích byly další dva shodné kříže, jeden podlehl červotoči a druhý je nyní na hlavním oltáři (viz fotografie s obrazem Nanebevzetí Panny Marie).

Podivuhodné úkazy pokračují:

25.12.1949 (Narození Páně) se kříž na hlavním oltáři (ještě původní) znovu pohybuje (lidé důsledně mlčí)

22.2.1950 (Popeleční středa) pohyby vyměněného kříže

8.6.1950 (Boží Tělo) opětné pohyby kříže

11.12.1998 (den 49. výročí prvních pohybů) na okně kuchyně ve farní budově vznikla námraza, ve které byl viděn a vyfotografován kříž

11.12.1999 (den 50. výročí prvních pohybů) umírá opat želivského premonstrátského kláštera Vít Bohumil Tajovský, spolužák P. Toufara a první církevní vyšetřovatel číhošťského zázraku, komunisty uvězněn na 20 let těžkého žaláře

hlavní informační zdroje: leták z kostela a http://regionalist.cz/cihost/index1.htm

Tento kostel jsem navštívil již 20.8.2000 a po 6,5 letech našel poznámky, které jsem si tenkrát udělal po rozhovoru s farníkem:
Způsob mučení: fackování, bití obuškem přes hýždě a chodidla, temnice, po třídenní hladovce "karlovarská polévka" to jest polévka horká a přesolená, následně ponechán o žízni. Při jedné návštěvě estébáků se vznítil koberec, od té doby se v kostele neukázali. Vyšetřovatel se z tohoto případu zbláznil, zastřelil manželku a potom sebe.

Ještě několik informací nalezených později při serfování na internetu:
Farář Toufar byl též mučen elektrickým proudem, bit obuškem po celém těle, úmrtí bylo oznámeno příbuzným až v roce 1954.
_________________________________________________________________________________

foto na kopci 1 km SV od Bohdanče stojí socha Panny Marie s názvem Zvěstování

foto


Souhlasí biskup Josef Kajnek z hradecké diecéze s verzí Zvěstování Panně Marii ve spodním prádle nahoře bez? Kdyby nesouhlasil, tak by snad tuto sochu dne 23.6.2006 nevysvětil! Nastává čas ukončení hlásání cudnosti a čistoty Matky Boží představiteli Katolické církve u nás? Každý ať si odpoví sám!

..... V této době ticha a klidu rozvily se v její duši nejkrásnější ctnosti. V sobotu chodívala do synagogy, která byla jen několik kroků od jejího domku. S nadšením poslouchala posvátné zpěvy a předpovědi proroků. Její duše se chvěla pokaždé touhou po přislíbeném Mesiáši. Jak nevýslovně si přála, aby se dočkala jeho příchodu a směla posloužit jeho panenské matce, o níž mluvil před sedmi sty lety velký prorok Isaiáš. S takovými myšlenkami se jednou opět vrátila do svého domku. Celé její nitro bylo naplněno radostnou předtuchou čehosi velkého a neobyčejného. Proto poklekla, zkřížila své panenské ruce a s největší touhou svého ryzího srdce opakovala úpěnlivé prosby patriarchů a proroků o vykupiteli: "Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové zkropte spravedlivého! Otevři se, země, a vydej Spasitele! Nehněvej se již, Hospodine, a nevzpomínej stále na nepravosti naše! Jsme přece tvůj lid! Ó, kéž bys protrhl nebesa a sestoupil!" V tom okamžiku zazářilo chudobnou světničkou nebeské světlo. Před svatou Pannou zjevil se anděl Gabriel. Jeho bělostný šat splýval až k zemi.....

Úryvek z knihy Dr. Josefa Miklíka, Život blahoslavené Panny Marie, neodpovídá uvedenému vyobrazení, lze ji však jen a jen doporučit ke koupi. Vydalo Nakladatelství Michael s. a.

tématicky podobný výlet                           zpět na úvodní stránku