Sázavský klášter a okolí   27. - 28.8.2005

Matka se vracela se 4 letým dosud nemluvícím synem z vyšetření v nemocnici. Nevystoupili z vlaku, aby šli domů, ale pokračovali za svatým Prokopem, snad pomůže, dítě má zůstat po celý pozemský život duševně poznamenáno. Nádvoří kláštera bylo uzavřeno, vnitřní hlas však radil, vrať se ke starému nádraží. U kaple Vosovka matka plakala a vzývala sv. Prokopa, bolest se začala měnit v pokoj. Když se otočila chlapec řekl "mama".

foto foto


Sázavský klášter (monastýr) založen 1032 - 1035
studánka Vosovka s popisem vzniku kláštera >>

kalich před studánkou

foto


V klášteře došlo k četným zázrakům:
Záchrana panoše trápeného zlým duchem.
Uzdravení šíleného po napití z kalichu
sv. Prokopa. Uzdravení posedlého děvčete,
slepé, ochrnulé, hluché.....

Poutníče křesťanský čiň zastavení ~
neb vidíš krásné před sebou znamení:

Milost od Boha, jenž co Otec pravý,
k našemu spasení zde chrámy staví.

Sem kníže Oldřich, pán český zbloudil ~
kde pramen čistý ze země proudil.

Poustevníka zde našel nábožného,
Prokopa z Chotouně, muže svatého.

Ten nabrav koflíkem, křížem požehnal,
Oldřich však za dobré víno to seznal.

Pročež mu daroval tuto krajinu,
postavil nádherný klášter v pustinu.

To léta Páně, tisícím devátým
buď nám Bůh milostiv
Prokopem svatým.

Vzkříšení utopeného. Vzkříšení mrtvého hocha u hrobu světce. Uzdravení chlapce z Mnichovic z epilepsie. Začátkem 18. století před vypuknutím moru v Čechách bylo na obraze v chrámu, kde má sv. Prokop zavřené oči, vidět, že je otvírá a mrká. Tu zprávu r. 1764 přísežně podepsalo 86 svědků. Na vlastní oči shlédla tento zázrak i vyšetřovací komise z arcibiskupství.

foto tetrakonchální chrám sv. Kříže >>

foto


Ostatky sv. Prokopa jsou uloženy v kryptě původního gotického chrámu, zde bývala jeskyně z níž sv. Prokop vyhnal 1000 démonů.

foto


foto foto
Ti, kteří hledají pomoc u sv. Prokopa mohou se zříci ducha zla u jeho sochy a přijmout Ježíše Krista za svého Pána u kříže na zahradě.


foto foto


Z Chotouně, kde se sv. Prokop narodil, vede do Sázavy prohlubeň nazývaná Čertova brázda, kterou dle pověsti vyhloubil čert, kterého sv. Prokop zapřáhl do pluhu. Až potůček na jejím konci vyschne, bude konec světa. Louka u řeky se jmenuje Votočnice, tam sv. Prokop s čertem otáčeli. V jižní části brázdy vede ve svahu křížová cesta, s křížem s vícejazyčnou cedulkou.

U silnice je brázda zakončena kapličkou >>

výlety za pamětihodnostmi sv. Prokopa:   prastará cesta a zázračný obraz,   klášter, Vosovka, ostatky a kaplička pod Čertovou brázdou,   Chotouň a Čertova brázda,   příběh o čeledínovi Ondřejovi a kamenný kalich,   studánky a jeskyně,   lůžko,   Trucovna, Habrovka, kámen, Votočnice

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku