Vinařická hora   6.8. a 20.8.2005

foto rezavě zbarvené pyroklastické horniny s nesouvislými proudy lávy >>

foto


sopečná puma s rozpraskaným povrchem v lávovém proudu

foto
<< hlavní lom


staré lomy zde, nejnázorněji z celé ČR, odkrývají stavbu stratovulkánu (sopka se střídáním fází výlevu lávy a vyvrhováním pyroklastik), bohužel zarůstají pionýrskými dřevinami.

pyroklastika (balvany, pumy, lapili a popel vyvržené z jícnu sopky) mezi bazaltovými (čedičovými) proudy

foto
geologický řez Vinařickou horou >>


Nφov     olivinický nefelinit (čedič)
tφv     pyroklastika (tuf)
Kt     křída turon
Kc     křída cenoman
Cw-s     karbon westfál-stefan, červené souvrství
Cw     karbon westfál, šedé souvrství
PA     břidlice mladšího proterozoika

foto

<< postmagmatické hydrotermální minerály v dutinkách vulkanitů z východního lomu

zpět na minulou stránku
zpět na úvodní stránku