ישראל       Israel IV       14 - 20 ijjar 5765       23. - 29.5.2005

foto Jeruzalém   ירושלים

Jděte do města k jistému člověku a vyřiďte mu, že Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u tebe se svými učedníky slavit velikonoční večeři." (Mt 26,17-18)

Sion   ציון   - večeřadlo >>

foto


<< Potom s nimi šel Ježíš na venkovský dvorec zvaný Getsemany (Mt 26,36)

"Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou" Trochu poodešel, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.
(Mt 26,38-39)
foto


Když ještě mluvil, přišel Jidáš, jeden ze Dvanácti, a s ním velký houf s meči a kyji, jak je poslali velekněží a starší lidu. Jeho zrádce s nimi smluvil znamení: "Koho políbím, ten to je; toho se chopte." (Mt 26,47-48) >>

foto


<< Lithostrotos, dlažba cca 10 metrů pod současným terénem, zde byl Ježíš posmíván vojáky. V dlažbě vyryta hra na krále.

Vladařovi vojáci vzali ježíše do vládní budovy a svolali k němu celou četu. Svlékli ho, přehodili mu nachově rudý plášť, upletli korunu z trní, vsadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu: "Buď zdráv, židovský králi!" Plivali na něj, brali mu hůl a bili ho po hlavě. (Mt 27,27-30)

foto Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
(Mk 15, 15)

část sloupu bičování >>
foto


místo kde byla zasazena pata prostředního kříže

Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: "Odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." (Lk 23,33-34)

foto
Vtom se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály se rozpukly. (Mt 27,51)

pod Golgotou se nalézá Adamova jeskyně s puklou skalou >>

foto


<< Když nastal večer, přišel bohatý člověk pocházející z Arimatie, jmenoval se Josef. I on byl Ježíšovým učedníkem. Došel k Pilátovi a žádal o Ježíšovo tělo. Pilát poručil, aby mu ho vydali. Josef vzal tělo, zavinul ho do čistého lněného plátna a uložil ho do své nové hrobky, kterou si dal vytesat ve skále. (Mt 27,57-60)

foto


Před vchod do hrobky přivalil velký kámen a odešel. (Mt 27,60)
Část kamene, kterým byl zavalen vchod do hrobky

foto


otisk chodidla Pána krátce před nanebevstoupením

Israel I  II  III  IV  V       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku