ישראל       Israel III       14 - 20 ijjar 5765       23. - 29.5.2005

foto Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte džbány vodou!" Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci svatby!" (Jan 2,6-8)

džbán z Kány galilejské o objemu cca 100 litrů, při tomto prvním zázraku Ježíš proměnil asi 6 hektolitrů vody ve víno >>

Když to Ježíš uslyšel, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: "Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu." foto Ale Ježíš jim řekl: "Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!" Odpověděli mu: "Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby." Ježíš řekl: "Přineste mi je sem." A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí. (Mt 14,15-21)

<< místo rozmnožení chlebů a ryb u obce Tabgha

foto Když Ježíš vstoupil na loď, jeho učedníci ho následovali. Na moři se najednou strhla velká bouře, takže se vlny převalovally přes loď. On však spal. Přišli tedy k němu, budili ho a volali: "Pane, zachraň nás! Hyneme!" On jim odpověděl: "Proč se bojíte malověrní?" A vstal, pohrozil vichřici i moři, a nastalo úplné ticho. (Mt 8,23-26)

lodě na Genezaretském jezeře podobné těm, které používali rybáři před 2000 lety >>

foto


<< detail přídě lodi

foto

Když se Ježíš dostal na protější břeh do gadarského kraje, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobních slují. Byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží synu? Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?" Opodál se páslo velké stádo vepřů. Zlí duchové ho tedy prosili: "Vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů." Řekl jim: "Jděte!" Vyšli tedy a vstoupili do vepřů - a vtom se celé stádo hnalo po příkrém srázu do moře a zahynulo ve vodách. (Mt 8,28-32) >>

foto Ježíš řekl: "Odstraňte ten kámen!" Sestra zemřelého Marta mu namítla: "Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den." Ježíš jí odpověděl: "Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží." Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřil, že jsi mě poslal." Po těch slovech zavolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" (Jan 11,39-42)

foto Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle - ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. (Mt17,1-3)

foto hora Tábor a skála, na které byl Pán proměněn foto


Israel I  II  III  IV  V       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku