Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista
podle vidění zbožné řeholnice Anny Kateřiny Emerichovy roku 1823

Titulní strana     str. 1
Předmluva     str. 3 4
Ježíš na hoře Olivetské     str. 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Jidáš a zástup lidu     str. 36 38 40 42
Pán Ježíš jest jat     str. 42 44 46 48 50 52 54
Přípravy nepřátel Pána Ježíše     str. 55 56
Pohled na Jerusalem v téže hodině     str. 57 58 60 62
Pán Ježíš před Annášem     str. 62 64 66
Pán Ježíš veden od Annáše ku Kaifášovi     str. 66
Soudní síň u Kaifáše     str. 66 68
Ježíš před Kaifášem     str. 69 70 72 74 76
Ježíš před Kaifášem posmíván     str. 77 78 80
Petrovo zapření     str. 80 82 84
Maria Panna v soudní síni u Kaifáše     str. 84 86 88
Pán Ježíš v žaláři posmíván     str. 88 90
Jidáš před soudem     str. 90
Ranní soud nad Pánem Ježíšem     str. 91 92 94
Jidáš si zoufá     str. 94 96
Pán Ježíš veden k Pilátovi     str. 97 98
Palác Pilátův a okolí     str. 99 100 102
Pán Ježíš před Pilátem     str. 102 104 106 108
Jak povstala křížová cesta     str. 108 110
Pilát a jeho choť     str. 110 112
Pán Ježíš před Herodesem     str. 114 116 118
Pán Ježíš veden od Herodesa k Pilátovi     str. 120 122 124
Pán Ježíš bičován     str. 125 126 128 130
Maria za bičování     str. 130 132
Jak vypadala Maria Panna a Magdalena     str. 132 134
Pán Ježíš trním korunován a posmíván     str. 134 136
Ejhle člověk     str. 137 138 140
Přemítání o těchto rozjímáních     str. 140 142
Pán Ježíš odsouzen na smrť kříže     str. 142 144 146 148
Pán Ježíš nese kříž svůj na Golgotu     str. 150 152 154
První pád Kristův pod křížem     str. 154
Pán Ježíš nesoucí kříž a jeho Matka     str. 155 156 158
Šimon Cyrenský     str. 158 160
Veronika s utěradlem     str. 160 162
Ženy Jerusalemské lkají nad Pánem Ježíšem     str. 163 164 166
Pán Ježíš na hoře Golgotě     str. 166 168
Maria a její přítelkyně jdou na Kalvarii     str. 169 170
Pána Ježíše svlékají a žlučí napájejí     str. 171 172 174
Pána Ježíše přibíjejí na kříž     str. 175 176 178
Pozdvižení kříže     str. 179 180
Ukřižování obou lotrů     str. 181 182
O oděv Pána Ježíše metají los     str. 183
Ukřižovaný spasitel a oba lotři     str. 183 184 186
Posmívání-se Ježíši a první Jeho slovo na kříži     str. 187 188
Zatmění slunce     str. 189 190 192
V jakém stavu bylo město a chrám v čas zatmění?     str. 193 194
Opuštěnost Ježíšova     str. 194 196 198
Smrť Ježíšova     str. 199 200 202 204
Zemětřesení a zjevení-se mrtvých v Jerusalemě     str. 204 206 208 210
Josef z Arimathie žádá tělo Ježíšovo od Piláta     str. 211 212
Bok Kristův kopím prohnán     str. 213 214 216
Některé místnostistarého Jerusaléma     str. 216 218
Zahrada a hrob Josefa z Arimathie     str. 219 220
Sejmutí s kříže     str. 221 222 224
Příprava těla Pána Ježíše ku pohřbu     str. 226 228 230 232
Pohřeb     str. 232 234
Návrat od hrobu     str. 235 236
Josef z Arimathie zajat     str. 237
Dodatky k umučení Páně     str. 237 238 240 242 244
Dodatek z předešlého rozjímání     str. 244 246
Jiné úkazy při smrti Ježíšově     str. 247 248 250
Stráž u hrobu Pána Ježíše     str. 251 252
Přátelé Ježíšovi na bílou sobotu     str. 253 254 256 258
Něco o sestoupení do pekel     str. 258 260 262 264
Večer před vzkříšením     str. 265 266
Josef z Arimathie propuštěn     str. 267 268
Noc před vzkříšením     str. 268 270 272
Vzkříšení Páně     str. 272 274
Nábožné ženy u hrobu     str. 274 276 278 280 282
Co pravili vojáci, kteří byli u hrobu     str. 282 284
Ukončení tohoto rozjímání postního     str. 284 286
Dodatky     str. 286 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320
Obsah     str. 322 324

zpět na minulou stránku         zpět na úvodní stránku