církevně schválené knihy zabývající se otázkou zda může katolík věřit ve stvoření světa v šesti dnech

<< Denzinger Schönmetzer - sbírka autoritativních a dogmatických rozhodnutí papežů a koncilů v průběhu celých dějin Církve

Otázka 8: Lze v onom výčtu a rozlišení šesti dnů, o kterých se jedná v první kapitole Genesis, brát slovo Yom (den) buďto ve vlastním smyslu o přirozeném (přírodním) dni nebo v nevlastním smyslu o nějakém časovém úseku, a je dovoleno, aby se o této otázce mezi exegety svobodně diskutovalo?

Odpověď Biblické papežské komise:

Ano – souhlas.

Papežská biblická komise, ještě před tím než umožňuje svobodnou diskusi o délce stvoření mezi exegety, především říká, že MIMO DOSLOVNÉHO VÝKLADU, ŽE SVĚT BYL STVOŘEN V ŠESTI DNECH, lze toto místo vykládat ne doslovně, a to tak, že proběhlo v delších časových obdobích. Tedy jasně se říká, že to tradiční chápání šesti dnů je DOSLOVNÉ. Není to ovšem jediné možné a lze je vykládat i obrazně.<< Katolická dogmatika pro bohoslovce a klérus od Ad. Tanquereye, díl pojednávající o Víře, o Bohu trojjediném, o Bohu jediném, o Bohu Stvořiteli a o Vtělení Slova Božího - Ježíše Krista.

20. Teze 2a: Z první kapitoly Genesis nelze definovat nic jistého o pořádku stvoření a o dnech genese, a proto se, při zachování víry, může svobodně diskutovat o různých systémech vymyšlených mezi katolíky pro spojení mojžíšského vyprávění s přírodními vědami, pokud se ovšem udržuje neotřesená pravda Písma.Na výrok 20. Teze 2a navazuje výčet různých možností stvoření světa, ve které může katolík věřit, nás zajímá varianta 24. I°:

24. I° Doslovné se nazývají ty výklady, které Mojžíšova slova vykládají doslovně, a tak tvrdí, že dny genese jsou striktně dny o 24 hodinách: takovéto výklady jsou dvojí.


Jak vidíme církev v této otázce dává svobodu a tu nelze upírat.

Doslovné tvrzení o stvoření světa v 6ti dnech po 24 hodinách uvádějí i církevní otcové: sv. Basil Veliký, sv Řehoř Nazianský, sv. Ambrož, sv. Řehoř Veliký, později téměř všichni scholastici, v novověku např. Suarez, ještě ve 20. století katoličtí dogmatikové Stentrup a Mazzella (dogmatika Mazzelly vyšla přímo v Římě). Názor na stvoření v jediném okamžiku zastávali: sv. Augustin a sv. Tomáš Aquinský. V posledních asi dvou či třech staletích je také zastávána teorie postupného vývoje země po periodách. Všechny tyto názory, pokud neupírají Bohu výlučnou účinnou moc stvoření, jsou pro katolíka přijatelné a Církev k tomu nedefinuje nic, než to, že jsou přijatelné vedle doslovného výkladu, který tímto tedy nijak nevylučuje.

antimension s letopočtem počítaným od stvoření světa

Mimo antimensionů jsou u východních církví (katolických) dodnes datovány všechny liturgické knihy letopočtem počítaným od stvoření světa, které vycházejí v Římě a mají schválení kongregace pro východní církve, tuto dataci měly už v době, ve které žádní protestanté neexistovali.

stránky zabývající se problematikou stvoření světa

Vzhledem k tomu, že některé z těchto stránek zastávají nekatolické názory slouží tyto odkazy pouze ke studiu otázky stvoření!

výběr článků ze stránek kreacionismus.cz:     datování uhlíkem     sošky dinosaurů    
výběr z pravoslavných stránek:     učení o stvoření světa     spor o Darwina    
výběr od Pavla Kábrta:     diapozitivy s komentářem 1  2  3     o vědě a další články  
film z konference "Darwin And Design" uskutečněné v Praze L.P. 2005    
výběr z katolických stránek monarchiacatholica:     Bible a církevní kalendář    
výběr ze stránek Martina Železníka:     potopa světa    

zpět na minulou stránku         zpět na úvodní stránku