poznámky k AVN a meteoodkazům

model AVN pro výšku 2 metry nad zemí

Čas použitý v grafech je UTC = SČ = SEČ - 1 hodina = LSEČ - 2 hodiny, 0 hodin UTC odpovídá místu kde je napsáno datum. Prakticky to znamená, že den je dělen podle následujících časovývých údajů:

   UTC    SEČ   LSEČ

  21-03   22-04   23-05   noc
  03-09   04-10   05-11   ráno a dopoledne
  09-15   10-16   11-17   okolo poledne a odpoledne
  15-21   16-22   17-23   podvečer a večer
  21-03   22-04   23-05   noc

Rychlost větru je uváděna v knotech, jde o obdobu jednotky používané při měření rychlosti lodí = uzel. Měřila se lanem opatřeným uzly 15,4 m od sebe a počítal se počet prošlých uzlů za 0,5 minuty = počet mořských mil za hodinu (120 půlminut do hodiny x 15,4 m = 1848 m, námořní míle anglická = 1855 m). Jednoduchým přepočtem zjistíme, že 1 m/s = 1,94 mil/h = 3,6 km/h. Zjednodušeně si stačí zapamatovat: 1 m/s ~ 2 knoty ~ 4 km/h.

  << severozápadní vítr o rychlosti 25 knotů

model AVN pro volnou atmosféru

Indexy možnasti vzniku bouřek dle stability zvrstvení atmosféry:

Total Totals Index:

TTI = CT + VT
Total Totals Index = Cross Totals Index + Vertical Totals Index

CT = Td850 - T500
Cross Totals Index = teplota rosného bodu v hladině 850 hPa - teplota v hladině 500 hPa

VT = T850 - T500
Vertical Totals Index = teplota v hladině 850 hPa - teplota v hladině 500 hPa

   TTI < 40  bouřky nepravděpodobné
40 < TTI < 44  slabé bouřky možné
44 < TTI < 50  bouřky možné
50 < TTI < 55  silné bouřky možné
55 < TTI     ničivé bouřky možné

Lifted Index:

LI = T500 - Tc(p500)
Lifted Index = teplota vzduchu v hladině 500 hPa - teplota částice vzduchu adiabaticky přemístěné z povrchu země do hladiny 500 hPa

20 < LI     stabilní zvrstvení bez bouřek
 0 < LI < 20  bouřky nepravděpodobné
-4 < LI < 0  bouřky možné
-8 < LI < -4  silné bouřky možné
   LI < -8  ničivé bouřky možné

hustota sněhu

prašan     3%  30 kg/m3
průměr    20%  200 kg/m3
vysoká hodnota celého profilu 
       40%  400 kg/m3
sesedlý sníh 50%  500 kg/m3
spodek lavin 60%  600 kg/m3
led      92%  917 kg/m3

Dle dnes již neplatné normy zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 z roku 1986, článek 138, se vypočte hodnota normového zatížení sněhem podle vzorce sn = so . μs . χ
so = základní tíha sněhu v prostoru Mělník - Rakovník - Zbraslav - Poděbrady = 0,5 kN / m2
μs = tvarový součinitel střechy, ≤25° = 1, ≥60° = 0, mezilehlé úhly se interpolují podle přímky
χ = 1,2 (při zatížení do 0,5 kN / m2)
Z uvedeného vyplývá, že při tloušťce sněhové pokrývky 30 cm o průměrné hustotě 20% je 1 m2 zatížen 60 kg. Tento údaj odpovídá hodnotě normového zatížení pro střechu o sklonu ≤25°. Pokud se blíží zatížení této hodnotě bylo by vhodné sníh z důvodu možných ztrát na majetku i životech ze střechy odstranit!
Poznámka: 1 kN ~ 100 kg, 1 dm3 = 1 litr = 1 kg vody, 1 dm3 sněhu o hustotě 20% = 0,2 kg

srážkový radar ČHMÚ

Stupnici radiodrazivosti [dBz] lze přibližně doplnit množstvím srážek v mm/h, jak je uvedeno. Interpolací lze stupnici následovně zpodrobnit:

dBz  mm/h ~ přibližně     (násobitel 1,7783)

  54    100   ~ 100
  50      56   ~   60
  46      32   ~   30
  42      18   ~   20
  38      10   ~   10

Do oken Z.D. a S.Š. je možné vložit souřadnice navigačního kříže, například:
dvorní trakt u komína: 14.404° Z.D. a 50.103° S.Š.     (+/- 7m   14.40429° a  50.10288°)

zpět na úvodní stránku